منجی موسسه خیریه نیکوکار ان منتظر ان

با توجه به انجام عملیات بانکی مبلغ 500 تومان (کارمزد) به مبلغ شما اضافه خواهد شد.

 

جهاد مالی (برای دریافت رسید حتما شماره موبایل خود را به صورت صحیح وارد نمایید.)