محمود-حمید احمدی نژ اد-بقائی

 

حساب کمکهای مردمی دفتر دکتر احمدی نژاد

اطلاعات درگاه توسط شاپرک تأیید نشده است. در حال حاضر امکان پرداخت وجود ندارد.

ارتباط با پشتیبانی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی