محمود-حمید احمدی نژ اد-بقائی

 

حساب کمکهای مردمی دفتر دکتر احمدی نژاد

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی