منجی موسسه خیریه نیکوکار ان منتظر ان

با توجه به انجام عملیات بانکی مبلغ 500 تومان به عنوان کارمزد به مبلغ شما اضافه خواهد شد.

 

کمک به شبکه‌های اجتماعی منسوب به استاد محمد شجاعی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی