محمدجواد خسروی

گارگاه تخصصی گفت و شنود (مکالمه انگلیسی)

 

کارگاه فنون گفت و شنود استاد خسروی 07632235958

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی