بنیاد حضرت علی ع

 

تهیه لباس عید برای فرزندان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بنیاد حضرت علی (ع)

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی