امیر حسنی

هزینه پذیرش نهایی نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

۱۰۰٬۰۰۰تومان
+ ۵۰۰ تومان کارمزد

کد پیگیری را در سایت مجله بخش صفحه شخصی>مقالات دریافت شده>پرونده مقاله>توضیح ضمیمه جدید وارد کنید

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی