کانونهنریثارالهمسجدجامع

اطعام عزاداران اربعین حسینی

 

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی