کانونهنریثارالهمسجدجامع

اهدای کمک های نقدی جهت برگزاری مراسمات فرهنگی

 

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی