علی جاه بی بی شهربانوئی

هزینه تبلیغ یک پست در کانال تخصصی "رادیو"

۱۲۵٬۰۰۰تومان
+ ۵۰۰ تومان کارمزد

تبلیغات در کانال تخصصی "رادیو" تنها از این طریق صورت می پذیرد.

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی