محمد جو اد عرفانی بیضائی
۵۰٬۰۰۰تومان
+ ۶۰۰ تومان کارمزد

این مبلغ بابت هزینه داوری اولیه مقاله ارسالی شما به فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی دریافت می شود.

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی