محمدجواد عرفانی بیضاٸی

پس از واریز مبلغ، نسخه الکترونیک مقاله شما در نشریه، منتشر شده و امکان دانلود نسخه چاپی آن پس از اتمام مراحل صفحه آرایی فراهم خواهد شد

۱۵۰٬۰۰۰تومان
+ ۵۰۰ تومان کارمزد

هزینه انتشار مقاله در فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی

اطلاعات درگاه توسط شاپرک تأیید نشده است. در حال حاضر امکان پرداخت وجود ندارد.

ارتباط با پشتیبانی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی