گشتیم و یافت نی شد، آن قصه کو تو را بود

باید که باز بینی، تا خود خطا چرا بود

دیگر نه سخت باشد، وصل طلب ز یاران

قبضی فرست و بشمار، کی پول در سرا بود