خیریه حمزه سیدالشهداء طرقبه

 

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی