موسسه فرهنگی و هنری خیریه منتظران منجی (عج)

با توجه به انجام عملیات بانکی مبلغ 500 تومان به عنوان کارمزد به مبلغ شما اضافه خواهد شد.

 

امور اربعین

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی