خیریه پیام امید

 

طرح لبخند- ساخت سرویس بهداشتی و حمام برای عشایر زابل

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی