منجی موسسه خیریه نیکوکار ان منتظر ان

جهت انجام عملیات بانکی مبلغ 500 تومان به عنوان کارمزد به مبلغ شما اضافه می‌شود.

 

مبلغ سفارشات اینترنتی فروشگاه منتظران منجی

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی