خیریه حمزه سیدالشهداء طرقبه

مشارکت در تهیه گوشت قربانی - عید سعید قربان - 1399

 

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی