پرداخت غیر فعال شده است.

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی