پویا همیاران فرهنگ و هنر

 

کمک به ساخت، بازسازی وتجهیز مدارس مناطق محروم کشور

پرداخت امن

باهمتا

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی