علی صبوحی طسوجی

 

انفاق به منظور تأمین مالی هیئت قرآن و ولایت

پرداخت امن

باهمتا

تحت نظارت شاپرکِ بانک مرکزی