نه به اینترنت طبقاتی

اخباری مبنی بر آماده شدن بسترهایی برای ثبت نام شرکت‌ها جهت دسترسی به اینترنت بدون محدودیت به گوش می‌رسد. اجرایی شدن این قبیل سیاست‌ها که به اساتید، دانشجوها، پزشکان، شرکت‌های تکنولوژی، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت، و اقشار مختلف، اینترنتی با محدودیت‌های متفاوت ارائه شود، عنوانی جز اینترنت طبقاتی ندارد.

دسترسی به اینترنت، یکی از حقوق اصلی در جامعه امروز است و همه در برخورداری از آن باید مساوی و برابر باشند. اینترنت در کشور نه تنها باید آزاد که باید به صورت برابر و مساوی بین تمامی مردم، فارغ از جایگاه و نقش اجتماعیشان در دسترس باشد. اگر روزگاری حق تحصیل، یکی از عوامل پیشرفت جامعه و اجزای آن به شمار می‌آمد، امروزه این نقش را اینترنت دارد.

اینترنت طبقاتی، فساد و آسیب‌های جدی را برای کل جامعه به همراه خواهد داشت که زیان آن متوجه همه مردم خواهد بود و ما در باهمتا مسئولیت و وظیفه خود می‌دانیم تا با اینترنت طبقاتی مخالفت کنیم. به همین جهت اعلام می‌کنیم مجموعه باهمتا هرگز برای استفاده از اینترنت طبقاتی اقدامی نخواهد کرد و در کنار مردم از اینترنتی که برای عموم جامعه در دسترس است، استفاده خواهد کرد.

بزرگترین آسیب‌ها و خساراتی که در طول ۸ سال فعالیتِ باهمتا، با آن مواجه شده‌ایم همگی ناشی از سایست‌گذاری‌ها و تصمیمات اشتباه در حاکمیت بوده و در مقطع کنونی، با شرایطی که برای اینترنت بعد از شروع اعتراضات و با تصمیمات اشتباهِ مسئولین بوجود آمده، دیگر چیزی حتی از معنای اینتنرنت هم باقی نمانده است. برآیند این شرایط و عدم وجود امید به تغییر سیاست‌های مسئولین ما را به این جمع‌بندی رسانده که در حال حاضر فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بیشتر را در باهمتا متوقف کنیم.

امیدواریم در آینده نزدیک با تغییر در سیاست‌های پیش‌برنده جامعه که منطبق با اصول جوامع توسعه یافته و آزاد است، ما نیز فعالیت‌های توسعه‌ای خود را در باهمتا برای ساختن جامعه‌ای بهتر از سر بگیریم.

Photo by Duy Pham on Unsplash